ข่าวประกาศ

ทดสอบประกาศข่าว

ทดสอบประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์ครับ

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

cccccccccccccccccccccc

 dfsd

หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-218-8450-1 โทรสาร 02-218-8450